Pháp điển Net - Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án " Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 "
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 1898/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Phê duyệt đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025"

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật bình đẳng giới ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025" (sau đây gọi tắt là Đề án) với các nội dung chủ yếu sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn ở địa phương triển khai thực hiện Đề án;

c) Chỉ đạo việc lồng ghép giới trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình, chính sách tại địa phương;

d) Định kỳ hằng năm gửi báo cáo kết quả thực hiện Đề án trên địa bàn về ủy ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

                                                                                          KT. THủ TƯớNG                          PHó THủ TƯớNG

                                                                                        Trương Hòa Bình

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/11/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software