Pháp điển Net - Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án " Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 "
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án " Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 " 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
1898/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
28/11/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc phê duyệt Đề án " Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 - 2025 " 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/11/2017 
Nguoiky
Trương Hoà Bình 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software