Pháp điển Net - Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
1896/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
28/11/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software