Pháp điển Net - Công văn số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 04 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 1826/TTg-NN ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 04 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
1826/TTg-NN 
Ngaybanhanh
29/11/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc xử lý hàng hải sản tồn đọng và các đối tượng tồn đọng khác tại địa bàn 04 tỉnh bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
29/11/2017 
Nguoiky
Trương Hoà Bình 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software