Pháp điển Net - Công văn số 12665/VPCP-KSTT ngày 28/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP năm 2017, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 12665/VPCP-KSTT ngày 28/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP năm 2017, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
12665/VPCP-KSTT 
Ngaybanhanh
28/11/2017 
Coquanbanhanh
Văn phòng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP năm 2017, kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/11/2017 
Nguoiky
Mai Tiến Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software