Pháp điển Net - Công văn số 12689/VPCP-ĐMDN ngày 28/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về tình hình CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 10 tháng đầu năm 2017
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 12689/VPCP-ĐMDN

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

V/v tình hình CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN 10 tháng đầu năm 2017

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Xét báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 15296/BTC-TCDN ngày 10 tháng 11 năm 2017 về tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước 10 tháng đầu năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa:

1. Nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2017 về việc đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

2. Quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

3. Xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Khẩn trương triển khai cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp và các công việc liên quan theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10 tháng 7 năm 2017 về phê duyệt danh mục doanh nghiệp nhà nước hoàn thành cổ phần hóa theo từng năm giai đoạn 2017-2020 và Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2017 về phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
28/11/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software