Pháp điển Net - Quyết định số 46/2017/QĐ-TTg ngày 24/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 46/2017/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới các cơ quan thông báo và hỏi đáp và Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2018 và thay thế Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 5 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Chỉ đạo Điểm TBT và các cơ quan, tổ chức trực thuộc có liên quan bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ thông báo, hỏi đáp về TBT và các kiến nghị, tham mưu, tư vấn của Ban liên ngành TBT.

4. Bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên cho Điểm TBT do mình quản lý theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

5. Định kỳ tháng 01 hằng năm gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình thực hiện Quy chế này để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 16. U ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1. Chỉ đạo và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho các cơ quan trực thuộc của địa phương quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy chế này thực hiện các nhiệm vụ và yêu cầu về minh bạch hóa thông tin TBT.

2. Định kỳ tháng 01 hằng năm gửi báo cáo về Bộ Khoa học và Công nghệ tình hình thực hiện Quy chế này để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Các cơ quan có liên quan bảo đảm việc cung cấp những thông tin cần thiết trong thời gian thích hợp và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến TBT./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/01/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
12 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
114/2005/QĐ-TTg 26/05/2005 Thủ tướng Chính phủ
Về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software