Pháp điển Net - Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 22/11/2017 của Chính phủ về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 22/11/2017 của Chính phủ về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
121/NQ-CP 
Ngaybanhanh
22/11/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
22/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software