Pháp điển Net - Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tài nguyên và môi trường; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

           ủY BAN NHÂN DÂN                        CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

     THàNH PHố Hồ CHí MINH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 57/2017/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở tài nguyên và môi trường; trưởng phòng, phó trưởng phòng phòng tài nguyên và môi trường thuộc Uỷ ban nhân dânn quận, huyện

ủY BAN NHÂN DÂN THàNH PHố Hồ CHí MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 13 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dânn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Đã được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên, thời gian giữ ngạch trên 03 năm và phải có ít nhất và phải có ít nhất 02 năm (đủ 24 tháng) kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

3. Có tác phong dân chủ, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ quan, Quy chế văn hóa công sở, Quy tắc ứng xử, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của ngành.

4. Có kết quả nhận xét, đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong 03 năm liên tục trước khi được bổ nhiệm.

5. Thuộc đối tượng quy hoạch chức danh Phó Trưởng phòng cấp huyện và tương đương đã được phê duyệt bằng văn bản.

Chương IV
Tổ CHứC THựC HIệN

Điều 9. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Uỷ ban nhân dânn quận, huyện tổ chức quán triệt cho công chức, viên chức nắm vững bản Quy định tiêu chuẩn chức danh này để phấn đấu, rèn luyện và thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển các chức danh theo đúng phân cấp quản lý cán bộ.

Điều 10. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy định cho phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành./.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/11/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software