Pháp điển Net - Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tài nguyên và môi trường; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tài nguyên và môi trường; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
57/2017/QĐ-UBND 
Ngaybanhanh
10/11/2017 
Coquanbanhanh
Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
Trichyeu
Về việc ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tài nguyên và môi trường; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Thành Phong 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software