Pháp điển Net - Công văn số 2689/BXD-KTXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc chi phí hoạt động của Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 2689/BXD-KTXD ngày 09/11/2017 của Bộ Xây dựng về việc chi phí hoạt động của Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
2689/BXD-KTXD 
Ngaybanhanh
09/11/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Xây dựng 
Trichyeu
Về việc chi phí hoạt động của Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/11/2017 
Nguoiky
Bùi Phạm Khánh 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software