Pháp điển Net - Công văn số 15259/BTC-QLG ngày 10/11/2017 của Bộ Tài chính về việc tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 15259/BTC-QLG ngày 10/11/2017 của Bộ Tài chính về việc tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
15259/BTC-QLG 
Ngaybanhanh
10/11/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Tài chính 
Trichyeu
Về việc tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/11/2017 
Nguoiky
Trần Văn Hiếu 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software