Pháp điển Net - Công văn số 7392/TCHQ-CNTT ngày 10/11/2017 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chữ ký số Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 7392/TCHQ-CNTT ngày 10/11/2017 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chữ ký số Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
7392/TCHQ-CNTT 
Ngaybanhanh
10/11/2017 
Coquanbanhanh
Tổng cục Hải quan 
Trichyeu
Về việc áp dụng chữ ký số Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Công Bình 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software