Pháp điển Net - Công văn số 7392/TCHQ-CNTT ngày 10/11/2017 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chữ ký số Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                Bộ TàI CHíNH                             CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

         TổNG CụC HảI QUAN                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 7392/TCHQ-CNTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

V/v áp dụng chữ ký số Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển

Kính gửi:   - Các hãng tàu;

- Các đại lý hãng tàu;

- Các đại lý giao nhận.

Thực hiện theo lộ trình và kế hoạch triển khai Cơ chế một cửa quốc gia tại cảng biển tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/11/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016-2020;

Nhằm đảm bảo tính pháp lý của hồ sơ khai báo và đơn giản hóa việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến tàu thuyền xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh thông qua Cơ chế một cửa quốc gia, với vai trò là Cơ quan thường trực của ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (ủy ban chỉ đạo 1899), Tổng cục Hải quan thông báo đến các hãng tàu, đại lý tàu và đại lý giao nhận như sau:

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/11/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software