Pháp điển Net - Công văn số 12069/VPCP-KTTH ngày 11/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Hanwha Techwin
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 12069/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2017

V/v ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Hanwha Techwin

Kính gửi:   - Bộ Tài chính;

- Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 13216/BTC-TCDN ngày 03 tháng 10 năm 2017 về việc chính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Dự án đầu tư "Nhà máy Hanwha Aero Engines tại Việt Nam" của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hanwha Techwin tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/11/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software