Pháp điển Net - Công văn số 12018/VPCP-NN ngày 10/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thay đổi thời gian thực hiện Dự án " Điều tra nguồn lợi thuỷ sản vùng nội đồng "
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 12018/VPCP-NN

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

V/v thay đổi thời gian thực hiện Dự án “Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng”

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Về đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6990/TTr-BNN-TCTS ngày 22 tháng 8 năm 2017 về việc thay đổi thời gian thực hiện Dự án “Điều tra nguồn lợi thủy sản vùng nội đồng” (Dự án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

- Đồng ý nguyên tắc việc thực hiện Dự án trong giai đoạn 2018-2020.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động làm việc với các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư xác định nguồn kinh phí thực hiện Dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành; tiến hành sơ kết tình hình thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 (phê duyệt tại Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2012), đặc biệt là tình hình triển khai các dự án ưu tiên. Trên cơ sở đó, đánh giá các kết quả đạt được, hiệu quả của Chương trình.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/11/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software