Pháp điển Net - Công văn số 12018/VPCP-NN ngày 10/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thay đổi thời gian thực hiện Dự án " Điều tra nguồn lợi thuỷ sản vùng nội đồng "
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Công văn số 12018/VPCP-NN ngày 10/11/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thay đổi thời gian thực hiện Dự án " Điều tra nguồn lợi thuỷ sản vùng nội đồng " 
Cấp hiệu lực
Công văn 
Mavb
12018/VPCP-NN 
Ngaybanhanh
10/11/2017 
Coquanbanhanh
Văn phòng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc thay đổi thời gian thực hiện Dự án " Điều tra nguồn lợi thuỷ sản vùng nội đồng " 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Cao Lục 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software