Pháp điển Net - Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 12/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Lai Châu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 1782/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2017

QUYếT ĐịNH

về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Lai Châu

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 40/2009/QH12 ngày 25 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội khóa XII về Chủ trương đầu tư xây dựng Dự án thủy điện Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu;

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu;

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu tại Tờ trình số 964/TTr-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2016 về việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu và đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 7748/TTr-BKHĐT ngày 25 tháng 9 năm 2017 về việc thẩm định Báo cáo điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu,

QUYếT ĐịNH

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Điều chỉnh bổ sung thời gian hoàn thành Quy hoạch tổng thể: Hoàn thành thực hiện Quy hoạch tổng thể trong năm 2018.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế các nội dung được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ:

- Các nội dung không điều chỉnh, bổ sung tiếp tục được thực hiện theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của số liệu báo cáo; tính đúng, tính đủ và hiệu quả đầu tư đối với các hợp phần, hạng mục được điều chỉnh, bổ sung đầu tư và chỉ thực hiện các hạng mục, nội dung đầu tư trong quy hoạch và trong tổng mức vốn đầu tư phân bổ cho các chủ đầu tư quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Hội đồng quản lý, Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                          KT. THủ TƯớNG                          PHó THủ TƯớNG

                                                                                         Trịnh Đình Dũng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/11/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
193/QĐ-TTg 30/01/2011 Thủ tướng Chính phủ
Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software