Pháp điển Net - Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 12/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Lai Châu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 12/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Lai Châu 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
1782/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
12/11/2017 
Coquanbanhanh
Thủ tướng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Lai Châu 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
12/11/2017 
Nguoiky
Trịnh Đình Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
193/QĐ-TTg 30/01/2011 Thủ tướng Chính phủ
Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thủy điện Lai Châu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software