Pháp điển Net - Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
1760/QĐ-TTg 
Ngaybanhanh
10/11/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Trichyeu
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/11/2017 
Nguoiky
Vương Đình Huệ 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
1600/QĐ-TTg 16/08/2016 Thủ tướng Chính phủ
Về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software