Pháp điển Net - Thông tư số 41/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 41/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
41/2017/TT-BTNMT 
Ngaybanhanh
23/10/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Trichyeu
Về việc quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/12/2017 
Nguoiky
Nguyễn Linh Ngọc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
19 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software