Pháp điển Net - Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 117/NQ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2017

 NGHị QUYếT

Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017, tổ chức vào ngày 03 tháng 11 năm 2017,

QUYếT NGHị

1. Về việc khắc phục hậu quả bão, lũ trong thời gian vừa qua và các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong thời gian tới

Do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng cực đoan, trái quy luật, gây thiệt hại lớn về người, tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sản xuất của Nhân dân. Từ đầu năm 2017 đến nay đã liên tiếp xảy ra các đợt bão, lũ, sạt lở đất. Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả của thiên tai đã huy động được sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Chính phủ ghi nhận và biểu dương các cấp, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân và Nhân dân cùng chung sức, chủ động phòng, chống, ứng phó, kịp thời hỗ trợ, khắc phục thiệt hại, tổ chức thăm hỏi, động viên, giúp đỡ đồng bào sớm ổn định đời sống và sản xuất. Tuy nhiên, công tác phòng, chống thiên tai còn một số khó khăn, tồn tại như: chất lượng, thông tin dự báo còn hạn chế, nhất là dự báo về mưa, lũ, cảnh báo lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; hệ thống cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai còn hạn chế; nguồn lực cho công tác phòng, chống thiên tai còn thiếu... Để tăng cường công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian tới, Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện tờ trình về việc đề nghị ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật bảo hiểm xã hội. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo ủy ban thường vụ Quốc hội.

11. Về việc xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau 01 tháng 01 năm 2018 theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, hoàn thiện báo cáo đề xuất về việc xử lý chênh lệch giữa mức lương hưu đối với người nghỉ hưu trước và sau ngày 01 tháng 01 năm 2018 theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Giao Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ, báo cáo Quốc hội.

12. Về việc điều chỉnh giá trị sổ sách kế toán khi Cổ phần hóa Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab)

Chính phủ thống nhất với báo cáo về việc Thủ tướng Chính phủ đã thay mặt Chính phủ quyết định việc không điều chỉnh giá trị sổ sách khi cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) theo Quy chế làm việc của Chính phủ./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/11/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software