Pháp điển Net - Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 09/11/2017 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
117/NQ-CP 
Ngaybanhanh
09/11/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2017 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software