Pháp điển Net - Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng quỹ bảo trì đường bộ trung ương
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 38/2017/TT-BGTVT ngày 01/11/2017 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng quỹ bảo trì đường bộ trung ương 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
38/2017/TT-BGTVT 
Ngaybanhanh
01/11/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Giao thông - Vận tải 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BGTVT ngày 08/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng quỹ bảo trì đường bộ trung ương 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/12/2017 
Nguoiky
Nguyễn Văn Thể 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
31/2014/TT-BGTVT 05/08/2014 Bộ Giao thông - Vận tải
Về việc hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software