Pháp điển Net - Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT ngày 07/11/2017 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 39/2017/TT-BGTVT ngày 07/11/2017 của Bộ Giao thông - Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
39/2017/TT-BGTVT 
Ngaybanhanh
07/11/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Giao thông - Vận tải 
Trichyeu
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2018 
Nguoiky
Nguyễn Văn Thể 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư
34/2015/TT-BGTVT 24/07/2015 Bộ Giao thông - Vận tải
Về việc quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software