Pháp điển Net - Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 
Cấp hiệu lực
Quyết định 
Mavb
35/2017/QĐ-UBN 
Ngaybanhanh
30/10/2017 
Coquanbanhanh
Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nộ 
Trichyeu
Về việc ban hành Quy định việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Đức Chung 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
14 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software