Pháp điển Net - Nghị định số 121/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ về việc quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 121/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ về việc quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
121/2017/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
06/11/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software