Pháp điển Net - Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 120/2017/NĐ-CP ngày 06/11/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
120/2017/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
06/11/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết một số điều của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2018 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
94/2015/QH13 25/11/2015 Quốc hội
Về việc thi hành tạm giữ, tạm giam

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
09/2011/NĐ-CP 25/01/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị giam giữ, tạm giam theo quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ

  
 Nghị định
98/2002/NĐ-CP 27/11/2002 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07/11/1998 của Chính phủ

  
 Nghị định
89/1998/NĐ-CP 07/11/1998 Chính phủ
Về việc ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software