Pháp điển Net - Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
02/2017/TT-VPCP 
Ngaybanhanh
31/10/2017 
Coquanbanhanh
Văn phòng Chính phủ 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/12/2017 
Nguoiky
Mai Tiến Dũng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
195 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software