Pháp điển Net - Thông tư số 278/2017/TT-BQP ngày 27/10/2017 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 03:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về huỷ đốt đạn súng, ngòi đạn và hoả cụ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 278/2017/TT-BQP ngày 27/10/2017 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 03:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về huỷ đốt đạn súng, ngòi đạn và hoả cụ 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
278/2017/TT-BQP 
Ngaybanhanh
27/10/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Quốc phòng 
Trichyeu
Về việc ban hành Quy chuẩn QCVN 03:2017/BQP, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về huỷ đốt đạn súng, ngòi đạn và hoả cụ 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/12/2017 
Nguoiky
Bế Xuân Trường 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
22 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software