Pháp điển Net - Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 115/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
115/2017/TT-BTC 
Ngaybanhanh
25/10/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Tài chính 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/12/2017 
Nguoiky
Trần Xuân Hà 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
31 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
58/2012/NĐ-CP 20/07/2012 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
13/2013/TT-BTC 25/01/2013 Bộ Tài chính
Về việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software