Pháp điển Net - Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban chứng khoán nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 116/2017/TT-BTC ngày 25/10/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban chứng khoán nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
116/2017/TT-BTC 
Ngaybanhanh
25/10/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Tài chính 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban chứng khoán nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
08/12/2017 
Nguoiky
Trần Xuân Hà 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
57 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
193/2013/TT-BTC 16/12/2013 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Uỷ ban Chứng khoán Nhà Nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software