Pháp điển Net - Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Chỉ thị số 07/CT-NHNN ngày 11/10/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính 
Cấp hiệu lực
Chỉ thị 
Mavb
07/CT-NHNN 
Ngaybanhanh
11/10/2017 
Coquanbanhanh
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
Trichyeu
Về việc tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng, góp phần ổn định tiền tệ, tài chính 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
11/10/2017 
Nguoiky
Lê Minh Hưng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software