Pháp điển Net - Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
19-NQ/TW 
Ngaybanhanh
25/10/2017 
Coquanbanhanh
Ban Chấp hành trung ương 
Trichyeu
Về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/10/2017 
Nguoiky
Nguyễn Phú Trọng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software