Pháp điển Net - Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
18-NQ/TW 
Ngaybanhanh
25/10/2017 
Coquanbanhanh
Ban Chấp hành trung ương 
Trichyeu
Về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/10/2017 
Nguoiky
Nguyễn Phú Trọng 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software