Pháp điển Net - Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 10/10/2017 của Chính phủ về việc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2017
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 106/NQ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

NGHị QUYếT
PHIÊN HọP CHíNH PHủ THƯờNG Kỳ THáNG 9 NĂM 2017

CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2017, tổ chức vào ngày 03 tháng 10 năm 2017,

QUYếT NGHị

1. Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương rà soát tổng thể, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật đầu tư công, xác định rõ các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Luật; nghiên cứu, đánh giá tác động của các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung; hoàn thiện đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ xem xét, thông qua tại phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2017; xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, gửi Bộ Tư pháp thẩm định, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2018 để trình Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 theo trình tự xem xét, thông qua dự án luật tại một kỳ họp.

2. Về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

12. Về tình hình thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử

Các bộ, ngành, địa phương, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện Chính phủ điện tử, trong đó trọng tâm là: Kiện toàn ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử; ban hành Nghị định thay thế Nghị định 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Quyết định về quy chế gửi, nhận văn bản trên hệ thống quản lý văn bản điện tử 4 cấp chính quyền; triển khai thực hiện Nghị định 85/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong môi trường mạng. Văn phòng Chính phủ tập trung khẩn trương hoàn thành việc thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống quản lý văn bản 4 cấp chính quyền.

13. Về xếp loại đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

Chính phủ đã xem xét và đồng ý với các đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính về phương án xử lý việc xếp loại đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện xếp loại đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp hạng./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/10/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software