Pháp điển Net - Quyết định số 1504/QĐ-TTg ngày 06/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng Trung tâm Truyền thông đa phương tiện của Báo Lao động
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 1504/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

QUYếT ĐịNH

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng trung tâm truyền thông đa phương tiện của Báo lao động

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ văn bản số 6680/BC-BKHĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Truyền thông Đa phương tiện Báo Lao động;

Căn cứ văn bản số 7507/BKHĐT-TH ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự kiến bố trí kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016 - 2020 chưa có chủ trương đầu tư;

Xét đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

d) Chủ động bố trí vốn tự có của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao động để Dự án có thể thực hiện và hoàn thành trong thời gian quy định.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách trung ương trình cấp thẩm quyền, bố trí kinh phí để thực hiện Dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                             THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/10/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software