Pháp điển Net - Công văn số 10683/VPCP-KGVX ngày 09/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 10683/VPCP-KGVX

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

V/v giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

Kính gửi:   - Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7254/TTr-BKHĐT ngày 05 tháng 9 năm 2017) về giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phương thức giao kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 tại văn bản số 7254/TTr-BKHĐT nêu trên.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/10/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software