Pháp điển Net - Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 09/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Số 1509/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

QUYếT ĐịNH

Phê duyệt đề án tổ chức Olympic vật lý Châu á lần thứ 19 năm 2018
tại Việt Nam

THủ TƯớNG CHíNH PHủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại các Tờ trình: số 262/TTr-BGDĐT ngày 13 tháng 4 năm 2017; số 358/TTr-BGDĐT ngày 25 tháng 5 năm 2017 và số 673/TTr-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2017 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Vật lý Châu á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam,

QUYếT ĐịNH

Điều 1. Phê duyệt Đề án tổ chức Olympic Vật lý Châu á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam với các nội dung chính như sau:

1. Mục đích:

Tổ chức tốt Olympic Vật lý Châu á lần thứ 19 năm 2018 tại Việt Nam (sau đây viết tắt là APhO 2018) nhằm khuyến khích học tập và giảng dạy môn Vật lý trong nhà trường; góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh tài năng về Vật lý và thực hiện tốt đường lối đối ngoại, chủ trương hội nhập của Đảng và Nhà nước.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

h) ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và ủy ban nhân nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành và Ban Tổ chức APhO 2018 thực hiện kế hoạch bảo đảm giao thông, an ninh, an toàn, trật tự xã hội, dịch vụ công cộng và các nhiệm vụ chuẩn bị, tổ chức APhO 2018 trong phạm vi địa bàn quản lý.

i) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tổ chức APhO 2018, các bộ, ngành, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên về APhO 2018.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                          KT. THủ TƯớNG                          PHó THủ TƯớNG

                                                                                             Vũ Đức Đam

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/10/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software