Pháp điển Net - Công văn số 10755/VPCP-NN ngày 10/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc miễn tiền thuê đất và kinh phí sử dụng hạ tầng cho phần diện tích 17,4 ha xin mở rộng của Công ty TNHH Electronics Việt Nam Thái Nguyên
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 10755/VPCP-NN

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

V/v miễn tiền thuê đất và kinh phí sử dụng hạ tầng cho phần diện tích 17,4 ha xin mở rộng của Cty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Về đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (Công văn số 4283/UBND- TH ngày 27 tháng 9 năm 2017) miễn tiền thuê đất và kinh phí sử dụng hạ tầng cho phần diện tích 17,4 ha xin mở rộng của Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

                                                                              KT. Bộ TRƯởNG, CHủ NHIệM                          PHó CHủ NHIệM

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/10/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software