Pháp điển Net - Công văn số 10784/VPCP-CN ngày 10/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 10784/VPCP-CN

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

V/v triển khai thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8346/BGTVT-ĐTCT ngày 27 tháng 7 năm 2017) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 7202/BKHĐT-KCHTĐT ngày 01 tháng 9 năm 2017), Tư pháp (văn bản số 2970/BTP-PLDSKT ngày 21 tháng 8 năm 2017), Tài chính (văn bản số 12036/BTC-QLG ngày 11 tháng 9 năm 2017) về việc triển khai hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương Bộ Giao thông vận tải và Nhà đầu tư Dự án thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (Dự án ETC) tiếp tục đàm phán với các Nhà đầu tư dự án giao thông đường bộ theo hình thức Hợp đồng BOT (Dự án BOT) để bổ sung các trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ vào Dự án ETC nhằm đẩy nhanh việc áp dụng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng, như lộ trình yêu cầu tại Quyết định số 07/2017/QĐ-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2017, bảo đảm quyền lợi giữa nhà đầu tư Dự án BOT và nhà đầu tư Dự án ETC. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên trong quá trình triển khai Dự án ETC.

2. Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản nêu trên, xác định doanh thu hoàn vốn cho dự án ETC từ phần chênh lệch giữa mức khoán chi phí tổ chức, quản lý thu giá quy định trong hợp đồng BOT sau khi trừ đi giá trị quyết toán chi phí thực tế tổ chức thu hàng năm của Dự án BOT. Trường hợp áp dụng các biện pháp nêu trên vẫn chưa bảo đảm tính khả thi của Dự án ETC, Bộ Giao thông vận tải đánh giá kỹ hiệu quả của việc áp dụng thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; nếu làm tăng hiệu quả tổng thể của Dự án BOT, Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Tài chính phương án sử dụng một phần tăng thu hàng năm giữa doanh thu giá dịch vụ thực tế so với doanh thu dự kiến theo phương án tài chính của Dự án BOT để bổ sung phần thiếu hụt nguồn thu giá dịch vụ của Dự án ETC.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên, chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan có liên quan rà soát, làm rõ mức chi phí tổ chức, quản lý thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ (lưu ý làm rõ chi phí tổ chức thu đối với từng khâu trong hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng; chi phí quản lý, giám sát, hậu kiểm...); ban hành mức chi phí tổ chức, quản lý thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ để áp dụng thống nhất đối với tất cả các Dự án BOT trong cả nước theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, nhà đầu tư hệ thống thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ và nhà đầu tư các Dự án BOT.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/10/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software