Pháp điển Net - Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hoá chất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hoá chất 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
113/2017/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
09/10/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hoá chất 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
138 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
32/2017/TT-BCT 28/12/2017 Bộ Công thương
Về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
06/2007/QH12 21/11/2007 Quốc hội
Về hóa chất

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
77/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hoá quốc tế, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
26/2011/NĐ-CP 08/04/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (Phần I)

  
 Nghị định
26/2011/NĐ-CP 08/04/2011 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất (Phần II và hết)

  
 Nghị định
108/2008/NĐ-CP 07/10/2008 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software