Pháp điển Net - Nghị định số 114/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ về việc quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 114/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

NGHị ĐịNH

quy định về đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ngày 28 tháng 3 năm 1997;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng:

a) Căn cứ quy định tại Điều 4, Điều 5 của Nghị định này quyết định Danh mục các Đồn biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.

b) Chỉ đạo và đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền hạn điều tra hình sự của Đồn Biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.

c) Hàng năm, căn cứ tình hình phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biên giới; yêu cầu công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Bộ đội Biên phòng, quyết định bổ sung hoặc đưa ra khỏi Danh mục Đồn Biên phòng thuộc vùng sâu, vùng xa.

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

                                                                                          TM. CHíNH PHủ                          THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2018 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software