Pháp điển Net - Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04/10/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
34/2017/TT-BTNMT 
Ngaybanhanh
04/10/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Trichyeu
Về việc quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/11/2017 
Nguoiky
Võ Tuấn Nhân 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
18 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Quyết định
16/2015/QĐ-TTg 22/05/2015 Thủ tướng Chính phủ
Về việc quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software