Pháp điển Net - Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hoà In-đô-nê-xi-a và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                     chính phủ                                          cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                Số 102/NQ-CP

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2017

nghị quyết

Phê duyệt Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hoà In-đô-nê-xi-a
và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan

Chính  phủ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại văn bản số 11083/TTr-BQP ngày 19 tháng 9 năm 2017;

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/10/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software