Pháp điển Net - Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hoà In-đô-nê-xi-a và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc phê duyệt Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hoà In-đô-nê-xi-a và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
102/NQ-CP 
Ngaybanhanh
06/10/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc phê duyệt Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hoà In-đô-nê-xi-a và Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về tăng cường hợp tác giữa các quan chức quốc phòng và các hoạt động liên quan 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/10/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software