Pháp điển Net - Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 100/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
100/NQ-CP 
Ngaybanhanh
06/10/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công thương 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
06/10/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
18 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software