Pháp điển Net - Thông tư số 241/2017/TT-BQP ngày 29/09/2017 của Bộ Quốc phòng về việc quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 241/2017/TT-BQP ngày 29/09/2017 của Bộ Quốc phòng về việc quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
241/2017/TT-BQP 
Ngaybanhanh
29/09/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Quốc phòng 
Trichyeu
Về việc quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/11/2017 
Nguoiky
Ngô Xuân Lịch 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software