Pháp điển Net - Thông tư số 242/2017/TT-BQP ngày 05/10/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 242/2017/TT-BQP ngày 05/10/2017 của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
242/2017/TT-BQP 
Ngaybanhanh
05/10/2017 
Coquanbanhanh
Bộ Quốc phòng 
Trichyeu
Về việc hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/11/2017 
Nguoiky
Trần Đơn 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
130/2016/TT-BQP 10/09/2016 Bộ Quốc phòng
Về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software