Pháp điển Net - Công văn số 10686/VPCP-KTTH ngày 09/10/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       VĂN PHòNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 10686/VPCP-KTTH

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

V/v thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 10550/BTC-TCHQ ngày 09 tháng 8 năm 2017, ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 9972/BGTVT-VT ngày 01 tháng 9 năm 2017), Công Thương (văn bản số 8220/BCT-XNK ngày 06 tháng 9 năm 2017) và Tư pháp (văn bản số 3268/BTP-PLQT ngày 08 tháng 9 năm 2017) về việc thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, hoạt động của các kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan khẩn trương đánh giá sự phù hợp của các điều kiện kinh doanh quy định tại Nghị định số 68/2016/NĐ-CP; trường hợp cần thiết, báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 68/2016/NĐ-CP theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
09/10/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software