Pháp điển Net - Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ về việc quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 111/2017/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

NGHị ĐịNH

Quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

_______________

1 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở đề nghị thông báo đáp ứng yêu cầu thực hành.

2 Tên cơ sở đề nghị thông báo đáp ứng yêu cầu thực hành.

3 Chữ viết tắt tên cơ sở đề nghị thông báo đáp úng yêu cầu thực hành.

4 Địa danh.

5 Tên cơ quan tiếp nhận hồ sơ đề nghị thông báo đáp ứng yêu cầu thực hành.

6 Địa chỉ cụ thể của cơ sở đề nghị thông báo đáp ứng yêu cầu thực hành.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/11/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
18 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software