Pháp điển Net - Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 110/2017/NĐ-CP ngày 04/10/2017 của Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
110/2017/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
04/10/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/11/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
16 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
39/2013/NĐ-CP 24/04/2013 Chính phủ
Về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software