Pháp điển Net - Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
97/NQ-CP 
Ngaybanhanh
02/10/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khoá XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
02/10/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
20 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software