Pháp điển Net - Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 21/09/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

       THủ TƯớNG CHíNH PHủ                    CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số 37/CT-TTg       

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017

 CHỉ THị

Về việc tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại vốn đối với
 chính quyền địa phương

Trong thời gian qua, việc Chính phủ vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài cho các địa phương vay lại đã góp phần đầu tư cơ sở hạ tầng và triển khai các chương trình, dự án cấp thiết của địa phương. Mặt khác, theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2002, khoản vay về cho vay lại không tính trong hạn mức huy động vốn của chính quyền địa phương, vì vậy việc giải ngân rút vốn không bị ảnh hưởng bởi hạn mức vay nợ.

Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 (Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, có hiệu lực từ năm ngân sách 2017) quy định ngân sách địa phương cấp tỉnh có bội chi và mức vay, trả nợ hàng năm được Quốc hội phê chuẩn. Mặt khác, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 đã đưa ra giới hạn về dư nợ tối đa của từng địa phương, theo đó tất cả các khoản vay từ các nguồn như vay kiên cố hóa kênh mương, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay tồn ngân của Kho bạc Nhà nước và vay về cho vay lại từ nguồn vốn nước ngoài đều phải tính trong hạn mức dư nợ tối đa theo quy định.

Để chấp hành nghiêm Luật Ngân sách nhà nước và kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách địa phương được Quốc hội phê duyệt, đồng thời để quản lý nợ công, nợ Chính phủ bền vững trong tình hình hiện nay theo Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện tốt một số giải pháp sau:

1. Tập trung thực hiện tốt các giải pháp tăng cường quản lý, giám sát dụng nguồn vốn Chính phủ vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương

a) Về nguyên tắc, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải thực hiện nghiêm quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, quản lý vay, trả nợ vay chính quyền địa phương chặt chẽ, đảm bảo không vượt quá mức dư nợ tối đa của từng tỉnh, thành phố theo quy định của Luật. Đồng thời, việc vay, trả nợ phải đảm bảo tuân thủ kế hoạch vay, trả nợ hàng năm của chính quyền địa phương được Quốc hội phê duyệt.

b) Trong bối cảnh nợ công, nợ Chính phủ tăng cao, các khoản vay ODA giảm dần, Việt Nam phải thực hiện các khoản vay hỗn hợp bao gồm cả vốn ODA và vốn vay ưu đãi với điều kiện vay gần sát với thị trường. Các địa phương khi đề xuất đầu tư cần ưu tiên sử dụng vốn vay ODA với điều kiện ưu đãi cao cho các chương trình, dự án quan trọng, cấp bách của địa phương; vốn vay nước ngoài chỉ sử dụng cho chi đầu tư phát triển, không sử dụng cho chi thường xuyên.

c) Trên cơ sở kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách địa phương được Quốc hội phê duyệt, các địa phương lập kế hoạch vay, trả nợ chi tiết, trong đó phân chia theo từng nội dung: Vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam đối với chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn, tạm ứng vốn nhàn rỗi của Kho bạc nhà nước, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương (nếu có) và giao nhiệm vụ cho cơ quan chức năng của địa phương tổ chức thực hiện và quản lý chặt chẽ, đúng quy định.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Trường hợp sử dụng khoản vay về cho vay lại làm cho dư nợ thực tế vượt quá mức dư nợ tối đa cho phép hoặc vượt quá dự toán vay trong năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các địa phương phải bố trí giảm kế hoạch vay các khoản khác hoặc thực hiện trả nợ để đảm bảo các giới hạn nợ theo quy định.

- Ưu tiên huy động nguồn vốn vay ODA với điều kiện ưu đãi cao để đầu tư.

- Địa phương sử dụng khoản vay từ nguồn vốn nước ngoài vay về cho vay lại có trách nhiệm trả nợ đầy đủ, đúng hạn; định kỳ báo cáo tình hình giải ngân, trả nợ của địa phương cho Bộ Tài chính để tổng hợp.

3. Tổ chức thực hiện

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. Bộ Tài chính có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ định kỳ về việc thực hiện Chỉ thị này và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ các giải pháp đối với vấn đề vướng mắc phát sinh./.

                                                                                             THủ TƯớNG

                                                                                       Nguyễn Xuân Phúc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
21/09/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software