Pháp điển Net - Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/09/2017 của Chính phủ về việc quản lý phân bón
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/09/2017 của Chính phủ về việc quản lý phân bón 
Cấp hiệu lực
Nghị định 
Mavb
108/2017/NĐ-CP 
Ngaybanhanh
20/09/2017 
Coquanbanhanh
Chính phủ 
Trichyeu
Về việc quản lý phân bón 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
20/09/2017 
Nguoiky
Nguyễn Xuân Phúc 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
134 Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Nghị định
77/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Chính phủ
Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hoá quốc tế, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
202/2013/NĐ-CP 27/11/2013 Chính phủ
Về quản lý phân bón

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software