Pháp điển Net - Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/09/2017 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của bộ luật tố tụng hình sự
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19/09/2017 của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của bộ luật tố tụng hình sự 
Cấp hiệu lực
Nghị quyết 
Mavb
05/2017/NQ-HĐTP 
Ngaybanhanh
19/09/2017 
Coquanbanhanh
Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao 
Trichyeu
Về việc ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của bộ luật tố tụng hình sự 
TThieuluc
Sắp có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2018 
Nguoiky
Nguyễn Hòa Bình 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
101/2015/QH13 27/11/2015 Quốc hội
Về tố tụng hình sự

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software