Pháp điển Net - Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ về việc kinh doanh rượu
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
                   CHíNH PHủ                               CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 105/2017/NĐ-CP  

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2017

NGHị ĐịNH

Về kinh doanh rượu

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định về kinh doanh rượu.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/11/2017 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
40 Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
94/2012/NĐ-CP 12/11/2012 Chính phủ
Về việc sản xuất, kinh doanh rượu

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software